Campanie promotionala

Regulament campanie "Eleganţa pentru o viaţă!"
pentru clienţii S.C. Mr.Stone S.R.L.


Art 1. Organizatorul campaniei "Eleganta pentru o viata!"

Organizatorul campaniei este S.C. Mr.Stone S.R.L., înregistrată în Bistriţa, Aleea Plopilor, Nr.12, Jud. Bistriţa-Năsăud, J 06/13/2008, CUI RO 23028264. Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”). Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi va fi făcut public pe site-ul www.mrstone.ro/campanie . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau a schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe aceeaşi platformă.


Art 2. Temeiul legal

Campania promoţională “Eleganţă pentru o viaţă!” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 actualizată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007


Art 3. Durata si aria de desfasurare a promotiei

Perioada desfăşurării campaniei este 1 februarie – 31 decembrie 2014. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii de pe teritoriul României. Campania se va desfăşura pe pagina de web www.mrstone.ro şi la toate punctele de lucru ale S.C. Mr.Stone S.R.L. din Bistriţa, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Oradea, Suceava, Braşov, Mogoşoaia şi Otopeni. Campania nu se desfăşoară la sediile şi magazinele/depozitele colaboratorilor de pe teritoriul României.


Art 4. Participanti

La această campanie pot participa toate persoanele fizice şi juridice (instituţii publice, societăţi comerciale şi alte organizaţii), care achiziţionează produse din gama organizatorului în cantitate de minim 10 MP. Nu pot participa la această promoţie angajaţii organizatorului, precum şi rudele de gradul I şi II ale acestora. Pentru a dobândi calitatea de participant la campanie utilizatorii trebuie ca la achiziţionarea de produse din gama comercializată să deţină, să prezinte şi să predea cardurile de discount, distribuite de organizator prin partenerii săi.


Art 5. Mecanismul promotiei

Achiziţia de produse din gama S.C. Mr.Stone S.R.L. se poate face pe site-ul www.mrstone.ro sau la unul din depozitele sale, iar pe baza cardurilor care le vor fi înmânate de către partenerii organizatorului, clienţii beneficiază de un discount conform promoţiei. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neacordarea discountului aferent vânzărilor către clienţii cărora le este solicitat şi nu prezintă cardul de discount în momentul facturării mărfii. La campania “Eleganţă pentru o viaţă!” participă produsele comercializate de organizator (cu excepţia produselor specificate în Anexa.1 la prezentul regulament). Nu fac parte din campanie serviciile de transport şi montaj pentru produsele cumpărate de clienţi. Campania se încheie în data de 31 Decembrie 2014 la ora 23:59. După această dată valabilitatea cardurilor expiră, iar comenzile plasate după această dată nu vor fi luate în considerare în cadrul campaniei.


Art 6. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei va fi disponibil în mod gratuit pe www.mrstone.ro/campanie pe întreaga perioadă a campaniei. Detalii suplimentare privind promoţia se pot obţine la telefon 0755-011.711 sau 0263 – 235.134, de luni până vineri între orele 8:00-16:00. Prin participarea la campanie, toţi clienţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând descalificarea lor. Modul în care această campanie se desfăşoară reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale de către clienţi nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiţii normale a discounturilor. Participarea la campanie presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament. Deţinerea mai multor carduri de discount nu implică o cumulare a acestora, la o achiziţie de produse pe o factură fiscală putând fi folosit un singur card. Pentru a beneficia de discount, cumpărătorul trebuie să prezinte cardul la depozitul organizatorului de unde face achiziţia produselor. Confidenţialitatea informaţiilor din cadrul campaniei trebuie respectată atât de organizator cât şi de clienţi.


Art 7. Diverse

Prin participarea la campanie, toţi clienţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001. Organizatorul va folosi datele lor personale doar pentru propriile activităţi de evidenţă financiar-contabilă. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. La cererea scrisă a participanţilor, datată şi semnată, expediată pe adresa organizatorului, acesta se obligă: să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă, sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele ale căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu colaboratorii din baza de date astfel creată va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001. În cazul problemelor nereglementate de prezentul regulament, se vor aplica normele legale aferente în vigoare. Participarea la campanie este voluntară. Participantul declară prin înscrierea la campanie că a luat la cunoştinţă integral prezentul regulament şi îl acceptă fară obiecţiuni. În cazul oricărei fraude, neânţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promoţionale , S.C. Mr.Stone S.R.L. îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.


Art. 8. Incetarea campaniei.

Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului de mai sus, prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţională. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice clienţilor participanţi la campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.


Art. 9. Litigii si legea aplicabila.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanţele judecătoreşti române competente din circumscripţia organizatorului. Legea aplicabilă este legea română.

Aprobat
S.C. Mr.Stone S.R.L., prin Administrator,
Zegrean Andreea-Cristina


Atentie! Click pentru detalii asupra produselor care nu fac obiectul acestei camapanii.
Preturile nu includ TVA si sunt valabile pentru depozitele din Bucuresti si comenzile online (livrare din Bucuresti). Promotiile pot fi diferite pentru depozitele din: Bistrita, Cluj-Napoca, Targu Mures, Suceava, Oradea, Brasov, Iasi, Timisoara.